RVD Partners Általános Szerződési Feltételek

Belső Visszaélés-Bejelentési Rendszer

Az alábbi szerződési feltételek („Szerződési Feltételek”) az RVD Partners Kft. által az Ügyfelek részére biztosított belső visszaélés-bejelentési rendszer és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások tekintetében alkalmazandóak. Ezen Szerződési Feltételekben használt egyes szavak és kifejezések jelentését a 1. pont tartalmazza. Kérjük, tekintsék meg a https://whistleblowing.rvdpartners.com/ weboldalt az RVD Partners-szel kapcsolatos további lényeges információkért. A jelen Szerződési Feltételek és az Ügyfelekkel kötött írásbeli megállapodás közötti bármilyen eltérés esetén az utóbbiban foglaltak az irányadóak.

1 Értelmező rendelkezések

Felek”: jelenti az RVD Partners-t és az Ügyfelet együtt.

A „mi”, „minket” és a hasonló többes szám első személyű névmásokként leírt megjelölések és az „RVD Partners” az RVD Partners Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 18.; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a 01-09-380920 cégjegyzékszámon; képviseli: Urbán László Márton ügyvezető) jelentik.

Panasz tv.”: a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

Rendszer”: a lenti 2.1. pontban meghatározott belső visszaélés-bejelentési rendszer.

Szolgáltatások: a lenti 2. pontban meghatározott szolgáltatások.

Ügyfél” a jelen Szerződési Feltételek alapján megbízóként eljáró fél, beleértve az ajánlatot tevő, még szerződéskötés előtt álló személyt is.

2 A Szolgáltatások

2.1 Az RVD Partners a Panasz tv.-ben meghatározott belső visszaélés-bejelentési Rendszert üzemeltet, amelyhez való hozzáférést biztosítja az Ügyfelek számára.

2.2 Az RVD Partners a bejelentéseket kivizsgálja, és a bejelentés kezelése, valamint a kivizsgálás során biztosítja a Panasz tv. előírásainak való megfelelést, beleértve a bejelentők tájékoztatását és az adatvédelmi előírásokat is.

3 A Szerződés létrejötte

3.1 Az RVD Partners és az Ügyfél között a Szerződés a lenti 5.1. pontban meghatározott belépési díj kifizetésével jön létre.

3.2 A Szerződéskötés úgy történik, hogy az RVD Partners honlapján erre létrehozott űrlapon keresztül az Ügyfél megrendeli a szolgáltatást. A megrendelés szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül, amelyet az RVD Partners egy díjbekérővel együtt fogad el e-mailben. Az RVD Partners fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot ne fogadja el. Erről az Ügyfelet e-mailben tájékoztatja.

4 A Szerződés teljesítése

4.1 A Szerződés teljesítése során betartjuk a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket, különös tekintettel a Panasz tv.-re.

4.2 Az Ügyfél köteles a teljesítés során együttműködni, és a Panasz tv.-ben foglalt kötelezettségek teljesítését biztosítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jogszabályban előírt pártatlanság biztosításának érdekében a Szerződés teljesítése során az RVD Partners-t nem utasíthatja.

4.3 Az RVD Partners kérésére az Ügyfél köteles a bejelentés kivizsgálása során kért információkat, dokumentumokat – figyelemmel a Panasz tv.-ben meghatározott határidőkre – a lehető legrövidebb időn rendelkezésre bocsátani, azokba betekintést bocsátani tekintet nélkül azok esetleges bizalmas jellegére.

4.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bejelentéshez és a kivizsgáláshoz kapcsolódó információk Ügyféllel való megosztására vonatkoznak a Panasz tv. rendelkezései, amelyek az ilyen információk megosztását korlátozhatják.

4.5 A kivizsgálás lezárásakor az RVD Partners az Ügyfél részére intézkedési javaslatot fogalmaz meg, amelynek végrehajtása az Ügyfél kötelessége és felelőssége.

4.6 Kifejezetten felhívjuk a figyelmet a Panasz tv. bejelentővédelmi rendelkezéseire, amelyeket az Ügyfél köteles betartani.

5 Díjak

5.1 A Rendszerhez való hozzáférés egyszeri díja: 150 000 Ft + áfa.

5.2 A bejelentések kivizsgálásának díja: 350 000 Ft + áfa bejelentésenként.

6 Számlázási és fizetési feltételek

6.1 Az 5.1. pontban meghatározott díjról díjbekérőt, az összeg beérkezését követően pedig számlát állítunk ki.

6.2 Az 5.2. pontban meghatározott kivizsgálási díjról a számlát az eljárás zárását követően, a kivizsgálási jegyzőkönyv Ügyfél részére történő továbbítása után állítjuk ki.

6.3 Fizetési határidő 8 nap. Elektronikus számlát állítunk ki, amelyet e-mailben továbbítunk

6.4 A jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve, a kiszámlázott összegek teljes egésze levonások és visszatartások (pl. beszámítás) nélkül fizetendő.

7 Bizalmas információk

Tiszteletben tartunk és bizalmasként kezelünk minden az Ügyféltől vagy a bejelentőtől származó információt, és ilyen információt nem hozzuk harmadik személy tudomására, kivéve: (i) ha erre jogszabály, egyéb szabály vagy hatósági, bírósági határozat kötelez bennünket; (ii) a Szerződés teljesítésében közreműködő személyeket; illetve (iii) amennyiben a Szerződés teljesítése érdekében az információ adott személy részére történő átadása szükséges. A (ii) és (iii) pontokban meghatározott személyekre szintén megfelelő titoktartási rendelkezések alkalmazandók.

8 A Szerződést megszűnése

8.1 A Szerződést az Ügyfél bármikor indoklás nélkül felmondhatja 15 napos előzetes értesítés mellett.

8.2 A felmondásról szóló értesítés előtt megkezdett, folyamatban lévő kivizsgálás teljes díját a szerződés megszűnésének napján az RVD Partners kiszámlázza az ügyfél részére, azonban a kivizsgálást nem köteles a szerződés megszűnését követően folytatni.

8.3 A Szerződés megszűnése nem érinti az Ügyfélnek a szerződés fennállása alatt keletkezett díjfizetési kötelezettségét. A titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is, korlátozás nélkül fennmarad.

8.4 A Szerződés a létrejöttétől számított három év határozatlan időre jön létre, amely a következő napon határozatlan idejűvé alakul. Az RVD Partners a Szerződést a határozott idő lejártáig rendes felmondással nem szüntetheti meg, azt követően pedig 15 napos előzetes értesítés mellett indoklás nélkül felmondhatja.

8.5 Az RVD Partners rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfélnek 60 napot meghaladó lejárt számlatartozása van, vagy ha a 4. pontban megfogalmazott kötelezettségeit nem teljesíti, vagy egyéb módon akadályozza, vagy megnehezíti a Szerződés teljesítését.

9 Egyebek

9.1 Az Ügyfelek hozzájárulnak ahhoz, hogy belső szabályzatunknak megfelelően a papíralapú és az elektronikus adathordozón tárolt dokumentumokat – amennyiben jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg – a kivizsgálás lezárását követő ötödik év elteltével megsemmisíthetjük.

9.2 Az általunk készített anyagokat az Ügyfelek kizárólag az adott bejelentéssel összefüggésben jogosultak felhasználni és róluk másolatot készíteni.

9.3 Mindent megteszünk a visszaélés-bejelentési Rendszer folyamatos rendelkezésre állása érdekében. Viszont előfordulhatnak műszaki hibák és karbantartások, amelyek a Rendszer rendelkezésre állását korlátozhatják. Ezért nem vállalunk felelősséget a Rendszer folyamatos, zavartalan elérhetőségéért.

9.4 A jogszabályok által megengedett mértékig kizárjuk a felelősségünket a jelen Szerződéssel összefüggésben, és kártérítési kötelezettséget korlátozzuk az Ügyfél által részünkre kifizetett díj értében.

9.5 Fenntartjuk a jogot a jelen Szerződési Feltételek, különösen a díjak megváltoztatására. Az Ügyfeleket a változásokról e-mail útján előzetesen értesítjük a megrendeléskor megadott e-mail címen. Kifejezetten felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a változásokkal kapcsolatos kifogásukat írásban, és az értesítést követő 15 napon belül tehetik meg. Ellenkező megállapodás hiányában, kifogás esetén a Szerződés a kifogás közlésének napján megszűnik.

9.6 A kapcsolattartó adataiban bekövetkező változást az Ügyfél köteles 8 napon belül bejelenteni.

9.7 Amennyiben a megrendelő személye és a Szerződéssel összefüggésben kapcsolattartóként megjelölt személy nem egyezik, az Ügyfél köteles a kapcsolattartó adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatónkat a kapcsolattartóval megismertetni.

9.8 Jelen Szerződési Feltételek kizárólag írásban módosíthatók, egyéb formában történő „módosítás” érvénytelen. Az Ügyfelek által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha az RVD Partners alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen Szerződési Feltételek egyes előírásainak módosításait, akkor az a fenti 9.6. pontban foglaltakra tekintet nélkül megtehető.

9.9 Ha jelen Szerződési Feltételek vagy a Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen Szerződési Feltételekben vagy a Szerződésben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is.

9.10 Kijelentjük, hogy a Szerződési Feltételek nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.

9.11 Jelen Szerződési Feltételekre Magyarország joga alkalmazandó, az itt nem szabályozott kérdésekre pedig a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

Verzió: 2023.12.12.