Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszerről

A visszaélés-bejelentési rendszer

A bejelentővel a bejelentés lehetőségét megalapozó, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben („Panasz tv.”) 20. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kapcsolatban lévő foglalkoztató („Foglalkoztató”) belső visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Panasz tv. 19. (2) bekezdése alapján külső szervezet üzemelteti. A rendszer üzemeltetője: RVD Partners Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 18.; cégjegyzékszáma: 01-09-380920) A jelen tájékoztató szempontjából a Foglalkoztató alatt értelemszerűen, a rendszer üzemeltetőjét is kell érteni.

A visszaélés-bejelentési rendszer célja

A rendszer célja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények bejelentésének biztosítása.

Mit lehet bejelenteni?

A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ha a Foglalkoztató a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

Bejelentésre jogosultak köre

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a Panasz tv. 20. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyek tehetnek bejelentést. Ilyenek a

 • foglalkoztatott;
 • foglalkoztatott, akinek a Foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 • a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll, állt, vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, akkor is, ha a jogviszonya megszűnt, vagy a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • a Foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy;
 • a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy
 • a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, akkor is, ha a jogviszonya megszűnt, vagy a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött

Bejelentők védelme

A Foglalkoztató a Panasz tv. 41-49. § alapján köteles biztosítani, hogy a bejelentőt, beleértve minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalanyt vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalanyt semmiféle retorzió, hátrány, egyéb negatívkövetkezmény a bejelentés jogszerű megtétele kapcsán nem érheti.

A bejelentőt megillető védelem abban az esetben is fennáll, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult vizsgálat során a bejelentés megalapozatlanságát állapítják meg.Bejelentés megtétele

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

A szóbeli bejelentést telefonon a +36 1 700 4750 telefonszámon lehet megtenni. A Foglalkoztató a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban eljuttatja.

Írásbeli bejelentés megtételére elektronikus úton a Foglalkoztató honlapján erre a célra kialakított felületen keresztül vagy postai úton az RVD Partners Kft székhelyére (1055 Budapest, Honvéd u. 18.) címezve, a borítékon „Bizalmas bejelentés” jelzés feltüntetése mellett lehetséges.

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálása érdekében a bejelentő nevét, lakcímét és egyéb elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám) köteles megadni. A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

A bejelentő jogosult a bejelentést anonim módon is megtenni, azonban a Foglalkoztató a Panasz tv. 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján nem köteles az anonim bejelentések kivizsgálására.

A visszaélés gyanújának bejelentéséhez a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tényszerű tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

Kivizsgálás mellőzése

A bejelentések kivizsgálásának mellőzése csak megfelelő indokkal lehetséges a Panasz tv. 22. § (6) bekezdésében foglalt esetekben. Mindezek alapján a bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

 • a bejelentés megtételére anonim módon, a bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül került sor;
 • a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés;
 • a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés;
 • közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

Bejelentés kivizsgálása

A Foglalkoztató az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.

A Foglalkoztató a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja. Különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett a bejelentés kivizsgálásának határideje meghosszabbítható, azonban a vizsgálat határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a Foglalkoztató kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A Foglalkoztatónál a bejelentés kivizsgálására belső szabályzatban kijelölt személyek fogadják a bejelentéseket, valamint elvégzik az azzal kapcsolatos vizsgálatokat. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani. A bejelentő személyét, a bejelentés tartalmát, illetve a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó adatokat a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg.

A Foglalkoztató az eljárást minden esetben, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül folytatja le.

A bejelentést kivizsgáló személy a vizsgálatot követően jelentést készít, amelyben összefoglalja megállapításait, valamint, ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak ítéli, intézkedési tervet határoz meg.

A Foglalkoztató a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről tájékoztatja a bejelentőt, adott esetben az érinett személyt, valamint a Foglalkoztató képviselőjét, szükség szerint más szervezeti egységét.

Intézkedések a bejelentést követően

Amennyiben a bejelentés alapjául szolgáló magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése szükséges, akkor a Foglalkoztató intézkedik a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a bejelentés alapjául szolgáló magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Foglalkoztató belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Foglalkoztató, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, úgy az eljárást a Foglalkoztató lezárja.

Amennyiben a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott, a Foglalkoztató a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törli a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat.

Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor a bejelentésre vonatkozó adatokat a Foglalkoztató legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Adatvédelem

A Foglalkoztató a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és a hatályos adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A fenti két bekezdésben foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A Foglalkoztató vonatkozó adatkezelési gyakorlatának részletes ismertetését az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.